Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan De Koffiekeurmeesters.

Opdracht:

Opdracht tot het houden van (een) bedrijfsinterne- en/of open opleiding(en) dan wel advisering in de ruimste zin van het woord of het leveren van een overige dienst en/of product.

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Koffiekeurmeesters en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. In het geval dat schriftelijk wordt afgeweken, zijn de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen De Koffiekeurmeesters en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening door de opdrachtgever van het inschrijfformulier, (2) acceptatie door de opdrachtgever van de algemene voorwaarden van het online inschrijfformulier, (3) ondertekening door de opdrachtgever van de offerte, of (4) schriftelijke of digitale bevestiging (e-mail) van de overeenkomst door de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever ontvangt na inschrijving een bevestiging van De Koffiekeurmeesters.
 3. De Koffiekeurmeesters behouden zich het recht voor afwijzend over een inschrijving te beslissen indien het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, zijn De Koffiekeurmeesters gerechtigd om opleidingen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden. Zij doet hiervan schriftelijk of per e-mail mededeling aan de opdrachtgever. Deze mededeling vindt minimaal 2 weken voor aanvang van de opleiding plaats.
 4. Indien De Koffiekeurmeesters kenbaar maken de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze door te schuiven naar een latere datum, heeft de opdrachtgever het recht om binnen 7 dagen na ontvangst van de mededeling van De Koffiekeurmeesters schriftelijk of per e-mail de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling voor het volledige door deze aan De Koffiekeurmeesters betaalde bedrag.

Artikel 4: Annulering of wijziging door de opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst, nadat deze op de in artikel 3 genoemde wijze tot stand is gekomen, wenst te annuleren, dient dit te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.
 2. Annulering door de opdrachtgever is mogelijk tot 20 werkdagen voor aanvang van de opdracht. Bij annulering tussen 20 en 10 werkdagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 20% van de opleidingsprijs of het offertebedrag te betalen. Bij annulering korter dan 10 werkdagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 100% van de opleidingsprijs of het offertebedrag te betalen.
 3. Het is mogelijk voor een opleiding een plaatsvervanger te sturen, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever dit voor aanvang van de opleiding schriftelijk mededeelt. De plaatsvervanger volgt de opleiding onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke deelnemer.

Artikel 5: Opschorting en ontbinding door De Koffiekeurmeesters

 1. De Koffiekeurmeesters zijn bevoegd zonder opgave van redenen de overeenkomst te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling voor het volledige door deze aan De Koffiekeurmeesters betaalde bedrag.
 2. De Koffiekeurmeesters zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder inachtneming van een opzegtermijn, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Bij ontbinding van de overeenkomst heeft opdrachtgever geen recht op terugbetaling van de reeds gedane betalingen. De op het moment van ontbinding reeds uitgevoerde maar nog niet gedeclareerde werkzaamheden kunnen alsnog door De Koffiekeurmeesters worden gedeclareerd bij de opdrachtgever.

Artikel 6: Betaling

 1. Aan de opdrachtgever ter hand gestelde of verzonden facturen dienen steeds binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder recht op opschorting of verrekening, tenzij schriftelijk anders door De Koffiekeurmeesters aangegeven.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen een termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht vanaf de vervaldag tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, zijn De Koffiekeurmeesters gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 5. De opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen de betalingstermijn te worden gemaakt. Een zodanig bezwaar ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te betalen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De Koffiekeurmeesters verplichten zich verzekerd te houden tegen wettelijke aansprakelijkheid. In het geval van schade dient de opdrachtgever de aard, de omvang en de oorzaak van de ontstane schade per ommegaande schriftelijk aan De Koffiekeurmeesters te melden.
 2. De Koffiekeurmeesters zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van de opdrachtgever of doordat De Koffiekeurmeesters zijn uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van De Koffiekeurmeesters zijn in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De Koffiekeurmeesters zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe materièˆle schade en letselschade. De Koffiekeurmeesters zijn nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade.
 5. De Koffiekeurmeesters zullen alleen die schade aan de opdrachtgever vergoeden indien dit ten opzichte van de verzekeraar van De Koffiekeurmeesters is aangetoond en tot vergoeding leidt.

Artikel 8: Overmacht

 1. Niet of niet-tijdige nakoming door De Koffiekeurmeesters van op haar rustende contractuele verplichtingen is niet aan haar toe te rekenen indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, zij het dat De Koffiekeurmeesters gehouden zijn al datgene te verrichten wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden ter nakoming van haar verplichtingen.
 2. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

 1. De Koffiekeurmeesters behouden zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Alle instrumenten en opleidingsmaterialen, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de opleidingen zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van De Koffiekeurmeesters.
 2. De door De Koffiekeurmeesters verstrekte stukken, zoals readers, teksten, powerpoint presentaties, foto’s, filmpjes, stencils etc., mogen niet door de opdrachtgever/deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Koffiekeurmeesters worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis te worden gebruikt voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

Artikel 10: Klachten

 1. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee De Koffiekeurmeesters te werk gaan, kan het voorkomen dat de opdrachtgever een klacht heeft over de dienstverlening. Een goede behandeling van klachten is alleen mogelijk wanneer klachten ons bereiken. Een klacht kan schriftelijk, per e-mail of op een klachtenformulier kenbaar gemaakt worden.
 2. Na ontvangst nemen De Koffiekeurmeesters binnen 7 werkdagen contact op met de opdrachtgever/deelnemer. De klacht zal na contact tussen de opdrachtgever/deelnemer en De Koffiekeurmeesters binnen 20 werkdagen zijn afgehandeld. De Koffiekeurmeesters doen hun uiterste best om de klacht zo goed mogelijk in behandeling te nemen en daar waar mogelijk samen met de opdrachtgever te zoeken naar een passende oplossing. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt de opdrachtgever hierover tijdig (ruim voor het verstrijken van deze periode) schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.
 3. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 4. Klachten, en de afhandeling daarvan, worden geregistreerd en voor de duur van minimaal 1 jaar bewaard.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Koffiekeurmeesters partij zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met De Koffiekeurmeesters.